Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Pierre Cattier SAS, alsmede op de op, of via, de website aan u ter beschikking gestelde informatie. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden.


Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Wij raden u aan de Algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Indien u deze website bezoekt, accepteert u daarmee onze Algemene voorwaarden houdt zich het recht voor te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer


Cattier Paris - Benelux

Pierre Cattier SAS

86-88 rue du Dôme

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

T: +33 (0)160 8642 32 - mail info[at]cattier-paris.com

Statutaire directie: Hervé Attali

Handelsregister 408 583 698 BTW-nummer FR33408583698

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gecommuniceerde informatie op de website www.cattier-paris.be

2. Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De meest recente update dateert van mei 2018.

Artikel 3: Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Persoonlijke gegevens van uw naam, voornaam, e-mail, worden niet en zullen nooit worden verzameld zonder uw voorafgaande toestemming. Door de nieuwe verordening en de Europese wet van 25 mei 2018 heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens.

Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Artikel 4: Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de website eigendom van Cattier Paris of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Merknaam, logo, productverpakkingen, en producten die voorkomen op de website zijn eigendom van Cattier Paris. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door Cattier Paris zal de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de website of een deel daarvan: Copyright © Cattier Paris. Alle rechten voorbehouden.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

1) een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en

2) (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Artikel 5: Inhoud website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Cattier Paris garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Cattier Paris, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder zal Cattier Paris in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Artikel 6: Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Cattier Paris verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Artikel 7: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Cattier Paris en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.